มัสยิดไม่ได้เป็นเพียงอาคารที่ใช้สำหรับทำการละหมาดเท่านั้น แต่มัสยิดยังเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาผู้คนและพัฒนามุสลิมให้เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ มัสยิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมุสลิม และเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมถอยของชุมชนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ท่ามกลางสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง มัสยิดในหลายพื้นที่จึงต้องเผชิญกับโจทย์และปัญหาที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ แต่ไม่ว่ามัสยิดแห่งนั้นจะกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาอะไรในพื้นที่ไหน สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทุกมัสยิดต้องตระหนักร่วมกันคือ บทบาทในมิติด้านอื่นของมัสยิดที่กำลังถูกหลงลืมไปจากผู้คนในสังคม

รายการจะพาไปสำรวจมัสยิดในหลายภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงไปทำความรู้จักกับบทบาทต่าง ๆ ที่มีต่อสังคมและชุมชนของทางมัสยิดอีกด้วย

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา