สังคมโลกต้องเผชิญกับปรากฎการณ์ ความรุนแรงทางการเมืองที่ใช้อาวุธในการต่อสู่ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีสรรพกำลังทางอาวุธอย่างมหาศาลหรือกองกำลังติดอาวุธที่ติดต้ังอุดมการณ์การเมืองอันแรง เป็นดั่งอาวุธที่มีชีวิต ก้าวข้ามพรมแดนรัฐ-ชาติ ทะลุสู่พรมแดนทางสื่อสังคมออนไลน์ ป่าวเชิญชวนคำประกาศิตเพื่อประกอบสร้างรัฐจินตนาการใหม่ นำตนพาเองมาสู่สนามรบจริง สงครามจริง จนเกิดนักรบอาสาจากพื้นที่ต่างๆของโลก

พลันใดนั้นสังคมโลกก็ได้รู้จักกับคำว่า Islamophobia มากขึ้น หลายคนกล่าวว่า Islamophobia หรือ โรคหวาดกลัวอิสลาม นั้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2001 และค่อย ๆ กระจายตัวไปทั่วโลก จนเมื่อไม่นานมานี้ประชาคมโลกถูกปลุกให้ตื่นด้วย โรคหวาดกลัวอิสลาม อีกครั้งภายหลังการอพยพหนีตายของชาวตะวันออกกลางจำนวนมากไปยังทวีปยุโรปอันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในประเทศและสงครามกลางเมือง

ขณะที่ในประเทศไทย สภาวะหวาดกลัวอิสลามได้กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค สะท้อนให้เห็นได้จากปรากฎการณ์ต่าง ๆ อาทิ การต่อต้านสร้างมัสยิดที่จังหวัดน่าน คัดค้านการก่อสร้างมัสยิดที่ จ.มุกดาหาร การต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ การรณรงค์ของผู้นำศาสนาพุทธบางท่าน เป็นต้น กระน้ันก็ดีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังไม่สามารถยุติได้ นานนับทศวรรษกว่า ภาพความรุนแรงก็ยังคงแล่นในหน้าจอทีวีและสื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน

ปาตานีฟอรั่ม มีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสำรวจและทำความเข้าใจกับกระแส โรคหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทย ด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลในทุกภูมิภาค โดยเลือก 5 จังหวัด คือ ปัตตานี สงขลา อุดรธานี เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ โดยวิดีทัศน์ชุดนี้คือผลสรุปจากรายงานที่ปาตานีฟอรั่มได้ประมวลออกมา จากการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลทั้งหมด

เรียบเรียง/สังเคราะห์ข้อมูล: เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำโดย PATANI FORUM
สนับสนุนโดย Australian Embassy Direct Aid Program (DAP) และ Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)

Comments

comments

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล