Category - Voice form South

1 ปี Bicara Patani – เรียกร้องเปิดพื้นที่การเมืองให้ประชาชน

เวที 1 ปี Bicara Patani เวทีเสวนาประชาชนปาตานี มุ่งสร้างบรรยากาศสันติภาพ เรียกร้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองและพื้นที่ปลอดภัย...

กลุ่มสตรีสายบุรีระดมเงิน 10 ล้าน ซื้อวังเก่าจัดกิจกรรมสาธารณะ

กลุ่มสตรีสายบุรีจัดงานใหญ่ปลายเดือนสิงหาฯ เพื่อระดมเงิน 10 ล้านบาทจ่ายหนี้ที่ซื้อวังเก่า “วังพิพิธภักดี”...