Category - เรื่องเล่าจากห้องเรียน 4.0

คอลัมน์ที่ว่าด้วย ประสบการณ์ตรงใน การสอนวิชา Marketing + Marketing Communication
+ Digital ให้กับนักศึกษาของ อาจารย์ยุพิน หะซัน

ข้าวสังข์หยดและข้าวไรซ์เบอร์รี่ การเรียนรู้ที่ต้องออกเดินทาง (ตอนจบ)

วันที่ 2 ของการฝึกปฏิบัติการ การเขียนสารคดีข้าวสังข์หยด ณ เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ใครจะเชื่อ...

กินอะไร ก็ไม่เหมือน “กินข้าว”

บทความชุด : ปฏิบัติการสื่อสารตราสินค้าข้าวสังข์หยดและข้าวไรซ์เบอร์รี่ การเรียนรู้ที่ต้องออกเดินทาง   ตอน : ข้าวสังข์หยด...

ข้าวสังข์หยดและข้าวไรซ์เบอร์รี่ การเรียนรู้ที่ต้องออกเดินทาง

ได้รับของขวัญวันปีใหม่จากคณะวิทยาการจัดการ เป็นหนังสือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสอน …หัวใจอุดมศึกษา...