Category - Voice form South

IN T AF CAFE & GALLERY พื้นที่แลกเปลี่ยนความหลากหลายของผู้คนปัตตานี

คงไม่ผิดมากนักหากเราจะพูดว่า ปัตตานีเป็นเมืองที่รุ่มรวยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และผู้คนที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความฝัน...

“Saiburi Looker” กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่หวังเป็นสะพานเชื่อมผู้คนในชายแดนใต้

เมื่อคนในพื้นที่ อยากเป็นกระบอกเสียงเพื่อสะท้อนตัวตนและความจริงบางส่วนจากชายแดนใต้ “Saiburi Looker” (สายบุรีลุคเกอร์)...

 “ยังยิ้ม” กลุ่มเล็กๆ ของเด็กนราฯ ที่มองเห็นคุณค่าของบ้านเกิดตนเอง

“ถ้าเปรียบอำเภอแว้งเป็นเหมือนสินค้า เราก็เป็นเหมือนคนขาย แล้วคนที่จะมาขายก็ต้องรู้จักสินค้าอย่างดีเสียก่อน...

1 ปี Bicara Patani – เรียกร้องเปิดพื้นที่การเมืองให้ประชาชน

เวที 1 ปี Bicara Patani เวทีเสวนาประชาชนปาตานี มุ่งสร้างบรรยากาศสันติภาพ เรียกร้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองและพื้นที่ปลอดภัย...

กลุ่มสตรีสายบุรีระดมเงิน 10 ล้าน ซื้อวังเก่าจัดกิจกรรมสาธารณะ

กลุ่มสตรีสายบุรีจัดงานใหญ่ปลายเดือนสิงหาฯ เพื่อระดมเงิน 10 ล้านบาทจ่ายหนี้ที่ซื้อวังเก่า “วังพิพิธภักดี”...