Category - Fivebook

หนังสือ 5 เล่มที่ อ.บรรจง บินกาซัน อยากแนะนำให้คุณอ่าน

“ผมจะมีความคิดนึงอยู่เสมอก็คือ เมื่อผมรู้อะไรแล้ว…คนอื่นต้องรู้ด้วย” ปณิธานอันแน่วแน่ของ อาจารย์บรรจง บินกาซัน...