Author - อ.ยุพิน หะสัน

ข้าวสังข์หยดและข้าวไรซ์เบอร์รี่ การเรียนรู้ที่ต้องออกเดินทาง (ตอนจบ)

วันที่ 2 ของการฝึกปฏิบัติการ การเขียนสารคดีข้าวสังข์หยด ณ เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ใครจะเชื่อ...

กินอะไร ก็ไม่เหมือน “กินข้าว”

บทความชุด : ปฏิบัติการสื่อสารตราสินค้าข้าวสังข์หยดและข้าวไรซ์เบอร์รี่ การเรียนรู้ที่ต้องออกเดินทาง   ตอน : ข้าวสังข์หยด...

ข้าวสังข์หยดและข้าวไรซ์เบอร์รี่ การเรียนรู้ที่ต้องออกเดินทาง

ได้รับของขวัญวันปีใหม่จากคณะวิทยาการจัดการ เป็นหนังสือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสอน …หัวใจอุดมศึกษา...