Author - Halal Life

เพราะเราคือชีวิตเดียวกัน : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

หนึ่งในหลักศรัทธาสำคัญของศาสนาอิสลาม คือการเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมาจากการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า...

เจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

กฎหมายอิสลาม คือการประยุกต์ใช้หลักคำสอนที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษยชาติผ่านทางคัมภีร์อัลกุรอานและท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด...

โรงเรียนแขก : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามเป็นศาสนาที่หลักธรรมคำสอนครอบคลุมทุกมิติการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้องค์ความรู้ของอิสลามนั้นลึกซึ้ง...

เครื่องแต่งกายมุสลิม เสน่ห์แห่งการปกปิด : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องราวในชีวิต ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ดังเช่นเรื่องความเชื่อความศรัทธา...

สื่อมุสลิม อำนาจบนความรับผิดชอบ : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามเป็นศาสนาที่ไม่เพียงเน้นย้ำให้ผู้ศรัทธาประพฤติตนเป็นคนดีและออกห่างจากสิ่งชั่วร้ายเท่านั้น...

แพทย์แผนศรัทธา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ในทัศนะอิสลาม แพทย์ ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อสังคม นักวิชาการอิสลามในอดีตยึดถือว่า การเรียนแพทย์นั้นเป็น...

ชะบ๊าบ คนหนุ่มสาวแห่งอิสลาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ชะบ๊าบ เป็นคำภาษาอาหรับแปลว่า เยาวชนหรือคนหนุ่มสาว เป็นช่วงวัยที่อิสลามเน้นย้ำและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก...

ฮาลาล – ฮารอม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

“ฮาลาล” เป็นคำภาษาอาหรับ หมายถึงสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม รวมถึงอนุมัติให้กระทำ ส่วนคำว่า...

ซะกาต ยิ่งจ่ายยิ่งงอกงาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ซะกาต เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 5 ประการในอิสลาม ที่สั่งใช้ให้ชาวมุสลิมที่มีทรัพย์สิน เงินทอง หรือสินค้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด...